NORSK

Informasjon om nye smitteverntiltak i tatoveringsbransjen
 
Hygienetiltak som gjelder for tatoveringsbransjen er fra før av veldig strenge, og vi følger selvsagt alle de nye retningslinjene vi har fått. Her er litt informasjon som vi ber alle kunder om å lese igjennom før de kommer til timen sin. 
 
Hvis du er syk, hold deg hjemme.  Dette sier seg selv, men vi sier det uansett!
Avtaler skal avbestilles umiddelbart dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller hvis du har blitt satt i hjemmekarantene/hjemmeisolasjon! Det er veldig viktig for både oss og andre kunder at du ikke kommer til timen din hvis du er syk, slik at du unngår å smitte andre.
Nytt utbrudd betyr kaos, og kaos betyr ny runde med stengt samfunn, og ingen flere tatoveringer på en stund!
Alle kunder som har booket time får tilsendt et egenerklærings skjema, som skal leses igjennom før timen, og signeres ved ankomst.

Det er dessverre ikke mulig å ha med seg noen når du skal tatovere deg hos oss nå.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du ankommer studio. 
Unngå å ta på dørhåndtak der det er mulig, bruk for eksempel papir eller albuen.
Vi legger til rette for at kunden kan gå rett inn på badet og vaske hendene uten å ta på noe når de har tatt av seg sko og yttertøy. 
Det kommer i tillegg til å være håndsprit tilgjengelig.
 
Hold 2 meters avstand til alle rundt deg, der det er mulig! 
Det er viktig at vi prøver å holde avstand inne i studio, så 2 meters-regelen gjelder! Når man passerer andre er det selvsagt greit om man kommer litt nærmere, men forsøk å unngå å gå for nærme andre der det er mulig. Vi vil gjøre det vi kan for å legge til rette for at dette.
 
Munnbind

Smitten øker og vi har bestemt at alle kunder skal ha med munnbind til timen sin. Tatovøren din vil også bruke munnbind.
 
Viruset
Håndvask og avstand er de viktigste tiltakene vi har. Det er utrolig viktig at alle vasker seg godt på hendene når de ankommer studio, før inntak av mat, etter toalettbesøk, og ved behov. 
Vi har berøringfrie vasker hos oss, og antibac tilgjengelig.
 
Mat og drikke
Vi oppfordrer alle kunder som har time hos oss, til å ta med seg både mat og drikke til timen sin. Vi har dessverre ikke mulighet til å servere kaffe/te pga dagens anbefalinger.
 
Dersom man blir dårlig
Både kunder og ansatte må forlate tattoo studio umiddelbart dersom de utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon.
 
Etterbehandling
Du som kunde må være ekstra nøye med etterbehandling slik at det ikke oppstår infeksjon og vi belaster helsevesenet ekstra. Spør tatovøren din om du er usikker på noe. Du finner mer informasjon om etterbehandling under "preparation/aftercare"
 
Checklist
Vaske hender ofte.
Hold avstand.
Host/nys i albue hvis du må.
Avlys timen din hvis du føler deg syk.
Ta med mat og drikke.
 
Dette skal gå veldig fint, har du spørsmål så ikke nøl med å spørre oss! 
Vi gleder oss til å se dere alle snart og lage mange fine tatoveringer!  

http://www.norsktattoounion.org/bransjestandard.html

ENGLISH

Information on new infection control measures in the tattoo industry

Hygiene measures that apply to the tattoo industry are already very strict, and of course we follow all the new guidelines we have been given. Here is some information that we ask all customers to read before coming to their appointment.

If you're sick, stay at home. This goes without saying, but we say it anyway!
Appointments should be canceled immediately if you have symptoms of respiratory infection or if you have been placed in home quarantine / home isolation! It is very important for both us and other clients that you do not come to your appointment if you are ill, so you avoid infecting others.
New outbreak means chaos, and chaos means a new round of closed society, and no more tattoos for a while!
All customers who have booked an appointment will be sent a self-declaration form, which must be read before the appointment and signed on arrival.

Unfortunately you can’t bring anyone with you to you appointment.

Wash your hands frequently and thoroughly with soap and warm water, and when you arrive at the studio.
Avoid touching door handles where possible, use a piece of paper or your elbow.
We make sure that the customer can go straight into the bathroom and wash their hands without touching anything after they have taken off their shoes and jackets.
There will also be Antibac available.

Keep a 2 meters distance to everyone around you, where possible!
It is important that we try to keep a distance inside the studio, so the 2 meter rule applies! When you pass others it is of course okay to get a little closer, but try to avoid going too close to others if you can. We will do what we can to facilitate this.

Face masks
The infection rate is going up and we have decided that all clients need to bring their own face mask to their appointment! The tattoo artist will use one as well.

The virus
Washing hands and keeping the distance is the most important measures we have. It is incredibly important that everyone wash their hands well when they arrive at the studio, before consuming food, after visiting the toilet, and whenever necessary.
We have touchless sinks in our studio, and Antibac available.

Food and drink
We encourage all customers to bring both food and something to drink to their appointment. Unfortunatley we can not offer any coffee/tee because of the guidelines today.

If you feel bad during the day
Both customers and employees must leave the tattoo studio immediately if they develop symptoms of respiratory infection.

Aftercare
Clients have to be extra careful with the aftercare so that infection doesn’t occur, and we end up putting more preassure on the health care system. Ask your tattoo artist if you are unsure of anything. You can find more information about aftercare under "preparation/aftercare"

Checklist
Wash hands frequently.
Keep your distance.
Cough / sneeze in the elbow if you must.
Cancel your appointment if you feel ill.
Bring food/drinks to your appointment.

This should all go very smoothly, if you have any questions then don't hesitate to ask us!
We look forward to seeing you all soon and make some nice tattoos!

http://www.norsktattoounion.org/bransjestandard.html

94243629_222042899222766_320390980454003