Graviditet

Som gravid er evnen til å kjempe mot infeksjoner dårligere. Hvis kunden ikke pleier huden riktig etter tatoveringen, kan det lett oppstå infeksjoner, og antibiotika må ofte til for å ta knekken på den. 

Under svangerskapet bør man unngå ”unødvendige” medisiner, antibiotika inkludert.

Særlig er det første trimesteret en kritisk fase i fosterets utvikling, og enhver unødvendig eksponering av kjemiske stoffer bør unngås. Fosteret kan også reagere på mors smerte og sannsynligvis bli stresset av det. Vann i kroppen, som er et vanlig problem under svangerskapet, kan ha uventet effekt på tatoveringen, og ødelegge motivet etter endt svangerskap.

Vi vil aldri tatovere noen som er gravid, og vi anbefaler på det sterkeste at man venter til etter fødsel og eventuell ammeperiode med å ta tatovering.

AMMING

Det finnes ikke noe forskning som tilsier at det er noe problem å ta tatovering mens man ammer, men så er det heller ikke gjort særlig mye undersøkelser på dette. Barn er som regel mer følsomme de første 6 ukene. Det er en risikofaktor for infeksjoner og høyt adrenalin-nivå som kan hemme melkeutdrivningsrefleksen.

Basert på denne informasjonen anbefaler vi at man venter med å booke time til man er helt ferdig med amming.

Informasjonen er hentet fra NTU(norsk tattoo union) sine nettsider for medlemmer.

Pregnancy

The ability to fight infections is lower when you are pregnant. If the client does not take care of the skin after the tattoo, infections can easily occur, and antibiotics are often needed to defeat it. During pregnancy one should avoid "unnecessary" medications, antibiotics included. In particular, the first trimester is a critical phase in fetal development, and any unnecessary exposure to chemicals should be avoided. The fetus may also respond to the mother's pain and is more likely to be stressed by it. Water in the body, which is a common problem during pregnancy, can have an unexpected effect on the tattoo, and destroy the tattoo after the pregnancy is over.

We will not knowingly tattoo anyone who is pregnant, and we strongly recommend that you wait until the pregnancy and breastfeeding is over before you get a tattoo done.

BREASTFEEDING

There is no research that indicates that its a problem to get a tattoo while breastfeeding, but then again there has not been much research on the subject. Children are usually more sensitive during the first 6 weeks. It is a risk factor for infections and high adrenaline levels that can inhibit the milk expulsion reflex.

Baced on this information we recommend to wait until you are done breastfeeding before you book your appointment.

The information above is from NTU´s (Norwegian tattoo union) website for members.